ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ไม้ต้น สูง 10-20 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน กว้าง 3-6 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร ดอกเดี่ยวหรือดอกช่อสั้น ๆ ออกที่ซอกใบ แยก เพศอยู่ต่างต้น ต้นเพศผู้เรียกว่าแก้วกาหลง ต้นเพศเมียเรียกว่ากระเบา กลีบดอกสี ม่วงแกมแดงจาง ๆ ผลเป็นแบบผลสด รูปกลม เปลือกหนา มีขนกํามะหยี่สีนํ้าตาล เมล็ดจํานวนมาก ระยะเวลาออกดอกและติดผล

การใช้ประโยชน์ :

ยาสามัญประจําบ้าน พ.ศ. 2556 ใช้เป็นยาแก้หิด ตํารับยาที่มีตัวยาดัง ต่อไปนี้ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยาสําคัญ คือ เมล็ดในน้อยหน่า กํามะถัน ลูกกระเบา ลูกกระเบียน ลูกสะบ้ามอญ โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทํา สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

ส่วนที่นำมาใช้ :

ผล

การกระจายพันธุ์ :

เมล็ด

ช่วงเวลามีดอกและผล :

เดือนกันยายน-มีนาคม

อนุกรมวิธาน

FAMILY : ACHARIACEAE

a