ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ไม้ต้น สูง 10-15 เมตร ใบเดี่ยว เรียง ตรงข้าม รูปรี กว้าง 4-6 เซนติเมตร ยาว 8-12 เซนติเมตร แผ่นใบบางแต่เหนียว ดอกแบบช่อเชิง หลั่น ออกที่ปลายกิ่งและซอกใบตอนปลายกิ่ง เมื่อ เริ่มบานกลีบดอกสีขาว ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเหลือง กลิ่นหอม ผลเป็นแบบผลสดมีเนื้อหลายเมล็ด กลม สีแดง

ถิ่นกำเนิด :

มีถิ่นกำเนิดตามป่าเบญจพรรณและตามที่ใกล้กับแหล่งน้ำ ในประเทศไทย พม่า มาเลเซีย เวียดนาม และอินเดีย

การใช้ประโยชน์ :

ใบ แก้ไข้จับสั่น บํารุงธาตุ แก้หืดและ รักษาโรคผิวหนังพุพอง

ส่วนที่นำมาใช้ :

ใบ เนื้อไม้

การขยายพันธุ์ :

ขยายพันธุ์ 2 วิธี โดยการเพาะเมล็ดและปักชำ

การกระจายพันธุ์ :

มีเขตการกระจายพันธุ์ทั่วทุกภาค แต่พบมากทางภาคใต้ของประเทศไทย ในต่างประเทศพบที่อินเดีย พม่าตอนล่าง หมู่เกาะอันดามัน คาบสมุทรอินโดจีน มาเลเซีย เกาะชวา เกาะสุมาตรา เกาะบอร์เนียว หมู่เกาะฟิลิปปินส์ถึงซีลีเบส

ช่วงเวลามีดอกและผล :

ออกดอก เดือนเมษายน-พฤษภาคม ออกผล เดือนมิถุนายน-สิงหาคม

อนุกรมวิธาน

FAMILY : GENTIANACEAE

a