ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์นายอรรถพร ศรีเหรัญ

ผู้อำนวยการ
02-587-0055 ต่อ 115
attazoo@gmail.com

ว่าง -

รองผู้อำนวยการ
(สายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ)
 -
-

นางจงกลนี แก้วสด

รองผู้อำนวยการ
(สายบริหาร)
  02-587-0055 ต่อ 202
aoizpot@gmail.com

นายวันชัย ตันวัฒนะ

รองผู้อำนวยการ
(สายอนุรักษ์และวิจัย)
 074-598-838
Kkoz_wanchai@yahoo.com

นางสีนวล หลานป้อ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
  02-587-0055 ต่อ 120
srinuan.zpo@gmail.com

นางบังอร สนธิสุวรรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาผู้อำนวยการ
  02-587-0055 ต่อ 174
bungon@zoothailand.org

นางพิมาวรรณ อนนท์

ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน
02-587-0055 ต่อ 190
dusitzoowow@gmail.com

นางสาวนันทนิจ กุลเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
  02-587-0055 ต่อ 231
nuntanit_k@hotmail.com

ว่าที่ร.ต.หญิง วิยะดา ภูครองทอง

ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย
 02-587-0055 ต่อ 131
Wiyada.phukrong@gmail.com

นายยงชัย อุตระ

ผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์
02-587-0055 ต่อ 141
yongutara@gmail.com

นางทิติยา เส่งมูล

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ
02-587-0055 ต่อ 220
dog_kikku@hotmail.com

นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
02-587-0055 ต่อ 210
chatchalaipr@gmail.com

นางลัดดา เขียวสลับ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์
  02-587-0055 ต่อ 160
ladda_pr42@hotmail.com

นางสุภาพรรณ รุจิรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบันจัดการสวนสัตว์
  02-587-0055 ต่อ 143
suphaphan@zoothailand.org

นายอาคม มณีกุล

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
02-587-0055 ต่อ 240
arkomzoo50@gmail.com

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
038-318-444
tawinkkoz@gmail.com

นายวุฒิชัย ม่วงมัน

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
 053-221-179
wuthichai@zoothailand.org

นายธนชน เคนสิงห์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
 044-934-647
zoopro5@hotmail.com

พิเชษฐ์ ทัปนวัชร์

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา
061-3536145
Phicheat_t@hotmail.com

นายฐิติพร ทองดีพันธ์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี
 045-252-761
t.thongdeephan@gmail.com

นายณรงวิทย์ ชดช้อย

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น
 088-557-4059
chodchoynarongwit@gmail.com

นายกรีติคุณ กรีธาพล

หน.ฝ.อำนวยการปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร
 065-732-6687
kreetikun_k1@hotmail.com