ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์นายอรรถพร ศรีเหรัญ

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
attapon@zoothailand.org

นางจงกลนี แก้วสด

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
(สายบริหาร)
chongkolnee@zoothailand.org

นางสมรัก บุษปธำรง

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
(สายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ)
somrak@zoothailand.org

นายวันชัย ตันวัฒนะ

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
(สายอนุรักษ์และวิจัย)
wanchai@zoothailand.org

นางสีนวล หลานป้อ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
srinuan@zoothailand.org

นางบังอร สนธิสุวรรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาผู้อำนวยการ
bungon@zoothailand.org

นางพิมาวรรณ อนนท์

ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน
pimawan@zoothailand.org

นางสาวนันทนิจ กุลเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
nuntanit@zoothailand.org

ว่าที่ร.ต.หญิง วิยะดา ภูครองทอง

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
wiyada@zoothailand.org

นายยงชัย อุตระ

ผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์
yongchai@zoothailand.org

นายฐิติพร ทองดีพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ
thitiporn@zoothailand.org

นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
chatchalai@zoothailand.org

นางลัดดา เขียวสลับ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์
ladda@zoothailand.org

นางสุภาพรรณ รุจิรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบันจัดการสวนสัตว์
suphaphan@zoothailand.org

นายอาคม มณีกุล

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
akhom@zoothailand.org

นายณรงวิทย์ ชดช้อย

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
narongwit@zoothailand.org

นายวุฒิชัย ม่วงมัน

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
wuthichai@zoothailand.org

นายธนชน เคนสิงห์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
thanachon@zoothailand.org

นายพิเชษฐ์ ทัปนวัชร์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา
phichet@zoothailand.org

นายทนบ ศิริปิยนาค

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี
tanop@zoothailand.org

นางทิพาวดี กิตติคุณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น
thipawadee@zoothailand.org

นายกรีติคุณ กรีธาพล

ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร
จังหวัด สุรินทร์
kreetikun@zoothailand.org