คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนายชวลิต ชูขจร

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์เจษฎ์ โทณะวณิก

กรรมการ

นายสรวิศ ธานีโต

กรรมการ

รองศาสตราจารย์วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์

กรรมการ

นายภัทระ คำพิทักษ์

กรรมการ

นางภาณุมาศ สิทธิเวคิน

กรรมการ

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์

กรรมการ

นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

กรรมการ

นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์

กรรมการ