• แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2566) 26/04/2024

 • แผนงานโครงการสาคัญภายใต้แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2567 ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 05/04/2024

 • แผนปฏิบัติการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25/12/2023

 • แผนการดำเนินงานโครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการใช้งบประมาณ. 12/04/2023

 • คู่มือการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 04/10/2022

 • แผนการสร้างความสัมพันผู้มีส่วนได้เสีย 65 04/10/2022

 • แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2566 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 03/10/2022

 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านลูกค้าและตลาด อสส 13/04/2022

 • แผนแม่บทด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 22/03/2022

 • แผนวิสาหกิจ อสส. 2565-2569 ฉบับสมบูรณ์ 15/02/2022

 • แผนแม่บทด้านลูกค้าและตลาดสวนสัตว์ 2565-2569 26/01/2022

 • แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีบัญชี พ.ศ..2564-2568 30/09/2021

 • แผนวิสาหกิจ อสส. พ.ศ. 2564-2567 24/03/2021

 • แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์ พ.ศ.2562-2565 ฉบับสมบูรณ์ 04/07/2019

 • แผนแม่บท อสส. 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 20/07/2017