• รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการสาคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67) 26/04/2024

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการสาคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 26/04/2024

 • รายงานผลการดำเนินงานแผนงงานโครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและการใช้งบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 2 (ภาพรวม 6 เดือน) 24/04/2023

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทุนมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 13/04/2023

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทุนมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) 13/04/2023

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาการเสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทุนมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 13/04/2023

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (งบองค์การ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) 13/04/2023

 • รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารทุนมนุษย์ เช่น อัตรากำลัง การสรรหา แต่งตั้งฯ 11/04/2023

 • รายงานผลการดำเนินงานแผนงงานโครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและการใช้งบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 1 11/04/2023

 • รายงานผลการดำเนินงานแผนงานโครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการ อสส. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 22/11/2022

 • สรุปผลการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 2564 20/04/2022

 • สรุปแผนงานโครงการสําคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 (ภาพรวมรอบ 6 เดือน) 19/04/2022

 • รายงานการอบรม สัมมนา ประชุม ดูงาน ของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 10/04/2022

 • ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 10/04/2022

 • แผนปฏิบัติการบริหารทุนมนุษย์ ปีงบประมาณ 2565 10/04/2022