• สรุปผลการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 2564 20/04/2022

 • สรุปแผนงานโครงการสําคัญภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 (ภาพรวมรอบ 6 เดือน) 19/04/2022

 • รายงานการอบรม สัมมนา ประชุม ดูงาน ของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 10/04/2022

 • ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 10/04/2022

 • แผนปฏิบัติการบริหารทุนมนุษย์ ปีงบประมาณ 2565 10/04/2022

 • แผนการพัฒนาการสร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทุนมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบรัฐบาล) 10/04/2022

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ขององค์การสวนสัตว์แห่ง ประเทศไทยฯ เบื้องต้นก่อนการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 08/04/2022

 • รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)) 20/01/2022

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทุนมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10/01/2022

 • สรุปผลการสำรวจโครงการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสวนสัตว์ประจําปี 2563 26/03/2021

 • แผนปฏิบัติการ ปี 2564 24/03/2021

 • ผลการดำเนินงานปี 2562 สตง.รับรองบัญชี 14/07/2020

 • ผลการดำเนินงานปี 2562 ก่อน สตง.รับรองบัญชี 14/07/2020

 • รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ (ตค. 62- มีค.63) 14/07/2020

 • กรอบระยะเวลาการประเมินการดำเนินงานของรัฐวิสากิจ2563 14/07/2020