• รายงานผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SCM 2566 04/10/2023

 • ประกาศนโยบายคณะกรรมการอสส (นโยบาย SCM หน้าที ) 04/10/2023

 • คู่มือการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 04/10/2023

 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 05/04/2023

 • แต่งตั้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 05/04/2023

 • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 05/04/2023

 • คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 05/04/2023

 • แผนแม่บทฯ องค์การสวนสัตว์ 2563-2667 ทบทวนปี 2564 07/07/2021

 • ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 25/11/2020

 • คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ฉบับปรับปรุง 2561 26/06/2019

 • แผนแม่บทพัฒนาดิจิทัล องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 07/06/2019

 • นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์การสวนสัตว์ 01/06/2019

 • ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประจำปี 2561 19/03/2018

 • ระเบียบการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 19/03/2018

 • คู่มือการป้องกันความปลอดภัยสารสนเทศ 17/03/2018