• รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 19/04/2024

 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 12/03/2024

 • รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11/03/2024

 • รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 6 เดือนแรก 21/04/2023

 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 03/03/2023

 • รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 10/01/2023

 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01/11/2022

 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยประจำปี 2565 26/04/2022

 • การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 25/04/2022

 • มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมสร้างความโปร่งใสคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ 26/01/2022

 • มาตรการดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 26/01/2022

 • การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน 26/01/2022

 • มาตรการต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริดและประพฤติมิชอบ 26/01/2022

 • การกำหนดมาตราการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 28/04/2021

 • ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 2564 16/04/2021