• รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยประจำปี 2565 26/04/2022

 • การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 25/04/2022

 • มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมสร้างความโปร่งใสคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ 26/01/2022

 • มาตรการดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 26/01/2022

 • การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน 26/01/2022

 • มาตรการต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริดและประพฤติมิชอบ 26/01/2022

 • การกำหนดมาตราการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 28/04/2021

 • ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 2564 16/04/2021

 • รายงานไตรมาส 1 - 2 แผนป้องกันและปราบปรามฯ ประจำปี งบประมาณ 2564 23/03/2021

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ไตรมาส 3-4 ปี 2563 21/03/2021

 • กิจกรรมติดตามแผนปฏิบัติการยกระดับคะแนน ITA และการดำเนินงาน ของ ศปท. รัฐวิสาหกิจ ( ปปช. สคร. อสส.) 14/07/2020

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ไตรมาส 1-2 ปี 2563 14/07/2020

 • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 14/07/2020

 • ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 19/06/2020

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ไตรมาส 3-4 ปี 2562 26/02/2020