• รายงานผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565 ของ อสส. เบื้องต้นก่อนการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 22/05/2023

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2564 ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ภายหลังการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 22/05/2023

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ขององค์การสวนสัตว์แห่ง ประเทศไทยฯ เบื้องต้นก่อนการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 08/04/2022

 • รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน ณ กันยายน ปี 2564) 20/01/2022

 • รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)) 20/01/2022

 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจรายครึ่งปี ประจำปีบัญชี 2564 30/11/2021

 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 ของ อสส. ภายหลังงบการเงินผ่านการตรวจสอบจาก สตง. 30/11/2021

 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 ของ อสส. เบื้องต้นก่อนงบการเงินผ่านการตรวจสอบจาก สตง. 30/11/2021

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 27/04/2021

 • รายงานผลตามแผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2563 27/04/2021

 • หนังสือรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 24/03/2021

 • รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ หลัง สตง. รับรองบัญชี 01/12/2020

 • หนังสือรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนจาก สคร. 01/12/2020

 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๑ 18/12/2019

 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานรายครึ่งปี ๒๕๖๒ องค์การสวนสัตว์ 18/12/2019