• แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 2567 12/07/2024

 • แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 2567 12/07/2024

 • แต่งตั้งคณะทำงานที่ปรึกษากรณี บริษัท ไทยโมโนเรล จำกัด 2567 12/07/2024

 • แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาด้านกายภาพองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 2567 12/07/2024

 • แต่งตั้งคณะทำงานด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 2567 12/07/2024

 • แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารทุนมนุษย์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 2567 12/07/2024

 • แต่งตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 2567 12/07/2024

 • แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 2567 12/07/2024

 • แต่งตั้งคณะทำงานด้านธุรกิจ การสื่อสาร องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 2567 12/07/2024

 • แต่งตั้งคณะทำงานด้านการอนุรักษ์ วิจัย การจัดการความรู้ และนวัตกรรม องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 2567 12/07/2024

 • แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 2567 12/07/2024

 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อหมีแพนด้า 2567 12/07/2024

 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานการจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ ๑ คลองหก 2567 12/07/2024

 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารกิจการที่ดี การบริหารทุนมนุษย์ และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 2567 12/07/2024

 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการธุรกิจ การสื่อสาร และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 2567 12/07/2024