• แผนแม่บทการจัดการความรู้ อสส. ปี 2565-2569 18/01/2022

 • แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม อสส. ปี 2565-2569 18/01/2022

 • นโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 17/01/2022

 • เอกสารประกอบการประชุมรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 11 มกราคม 256 11/01/2021

 • นโยบายด้านการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม องค์การสวนสัตว์ 07/04/2020

 • นโยบายผู้บริหารด้านการจัดการความรู้องค์การสวนสัตว์ 31/03/2020

 • เกณฑ์ตัวชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริต 27/06/2019

 • คู่มือสรรหาพนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ (ปรับปรุงครั้งที่ 3 ปี 2561) 26/06/2019

 • (ร่าง)แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์ พ.ศ.2562 18/09/2018

 • (ร่าง)แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์ พ.ศ.2562-2565 18/09/2018

 • แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์-พ.ศ.-2561 15/03/2018

 • นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15/03/2018

 • ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี 2561 15/03/2018

 • นโยบายคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ปี 2560 15/03/2018

 • แผนแม่บท-อสส-5-ปี-พ.ศ.-2560-2564 15/03/2018