• ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว แบบราบงานแผนปกิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 02/08/2022

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12/07/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ 07/07/2022

 • สวนสัตว์อุบลราชธานี ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 04/07/2022

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01/06/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แผน การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 22/04/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) ประกาศเผยแพร่แผนแผนการจ้างซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานและผนังอาคารสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่า ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี 19/04/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) ปกระกาศแผนจัดจ้างบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 08/04/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) ประกาศแผนจัดจ้างดำเนินการโครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และการดำเนินงานด้านส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 30/03/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) ประกาศแผนจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ระยะที่ 1 04/03/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) ประกาศเผยแพร่แผนการเช่ารถยนต์มาใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 26/01/2022

 • ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2565 06/01/2022

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารสัตว์ 6 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2565 23/12/2021

 • ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบติดตามตัวสัตว์ สัญญาณดาวเทียม GPS 25/08/2021

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งานก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งฯ) 09/08/2021