• กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 2552 08/08/2023

 • พรฎ.กำหนดอาคารควบคุม 2538 08/08/2023

 • พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉ2) 2550 08/08/2023

 • พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2535 08/08/2023

 • กรมอนามัย-การควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็น 08/08/2023

 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 2561 08/08/2023

 • ประกาศกระทรวงสาธารณะสุขเรื่องลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ 2561 08/08/2023

 • พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 08/08/2023

 • กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 08/08/2023

 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องตราหรือสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2546 08/08/2023

 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2548 08/08/2023

 • กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 08/08/2023

 • กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) (หมวด 5 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย) 08/08/2023

 • ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลของอาคารสถานที่ และสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2545 08/08/2023

 • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 08/08/2023