• องค์การสวนสัตว์แห่งประเทสไทย (สำนักงานกลาง) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2565 05/05/2022

  • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2565 01/04/2022

  • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 01/03/2022

  • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบสขร.1 ประจำเดือนมกราคม 25651 07/02/2022

  • องค์การสวนสัตว์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2564 04/01/2022

  • องค์การสวนสัตว์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 09/12/2021

  • องค์การสวนสัตว์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2564 10/11/2021