• ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ 23/04/2022

 • ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 23/04/2022

 • หลักเกณฑ์หน่วยงานกำกับกฎหมาย และกฎระเบียบ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 19/04/2022

 • ระเบียบองค์การสวนสัตว์ ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2536 11/04/2022

 • คู่มือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบติงาน" (Human Potential Development for Increasing Effective Work ประจำปี 2565 10/04/2022

 • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก การย้ายและสับเปลี่ยนหน้าที่ และการปรับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนให้ตรงตามวุฒิ ของพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ฉบับ 2 10/04/2022

 • คู่มือการประเมินสมรรถนะ และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 03/01/2022

 • ข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ.2563 18/11/2021

 • ข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่ารับรอง 2564 18/11/2021

 • ข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยพนักงาน.(ฉบับที่ 2)2564 18/11/2021

 • ข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง 2564 18/11/2021

 • ข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2564 18/11/2021

 • ข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดทำสัญญาค้ำประกันการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง 2564 18/11/2021

 • ข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ่ายโบนัสฯ 2564 18/11/2021

 • แจ้งเวียนนโยบายกำกับ ดูแล complaince 18/11/2021