• พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2563 ฉบับภาษาอังกฤษ 20/10/2022

 • รายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบ ปีงบประมาณ 2565 13/09/2022

 • ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ 23/04/2022

 • ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 23/04/2022

 • ระเบียบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการลาของพนักงาน พ.ศ.2564 18/11/2021

 • คู่มือแนวทางตัดบัญชีสัตว์มีชีวิต ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 04/10/2021

 • แจ้งเวียนร่างสัญญา ตามระเบียบอสส. ว่าด้วยการดำเนินงานเชิงธุรกิจ 2561 21/03/2021

 • ระเบียบองค์การสวนสัตว์ ว่าด้วยการดำเนินงานเชิงธุรกิจ พ.ศ.2561 21/03/2021

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังฯ พ.ศ.2562 21/03/2021

 • ระเบียบองค์การสวนสัตว์ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2560 21/03/2021

 • ระเบียบอสส. ว่าด้วยการเงินและการบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 21/03/2021

 • ระเบียบองค์การสวนสัตว์ ว่าด้วยการเงินและบัญชี พ.ศ. 2553 21/03/2021

 • พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 21/03/2021

 • ระเบียบองค์การสวนสัตว์ ว่าด้วยการจำหน่ายสัตว์ พ.ศ. 2561 21/03/2021

 • ระเบียบองค์การสวนสัตว์ ว่าด้วยการจำหน่ายสัตว์ พ.ศ. 2549 21/03/2021