• รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 9 05/11/2021

 • รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 10 05/11/2021

 • ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563-2564 ( 17 ส.ค.2564) 19/08/2021

 • ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563-2564 (10 ส.ค.64) 13/08/2021

 • ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563-2564 ( พค.2564) 18/05/2021

 • รายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่าย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้ง2.2564 08/04/2021

 • มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 27/01/2021

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 27/01/2021

 • ขอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินกันเหลื่อมปี 2561-2562 27/01/2021

 • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27/01/2021

 • คำสั่งแต่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย 27/01/2021

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ 64 ทส. 27/01/2021

 • รายงานการประชุมการรับมอบนโยบายจาก รมว.ทส.เกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณปี 2564 27/01/2021

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 26/06/2019

 • รายงานการประชุมแนวทางการดำเนินงานและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ปี พ.ศ.2561 26/06/2019