• นโยบายการกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance Risk and Compliance GRC) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 24/03/2022

  • แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 23/03/2021

  • คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 23/03/2021

  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 17/03/2021

  • แผน-ผล-บริหารความเสี่ยงการทุจริต-zpo-ปี-2563 14/07/2020

  • แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การสวนสัตว์ 27/06/2019

  • แผนการบริหารความเสี่ยง องค์การสวนสัตว์ 27/06/2019

  • คู่มือการบริหารความเสี่ยง องค์การสวนสัตว์ 27/06/2019

  • แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 24/05/2018

  • คู่มือการบริหารความเสี่ยง องค์การสวนสัตว์ ประจำปี2561 24/05/2018

  • คู่มือการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 24/05/2018