• แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากรองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบองค์การ) 13/04/2023

 • แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการบริหารทุนมนุษย์ พ.ศ.2566 13/04/2023

 • แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 16/03/2023

 • แผนแม่บทด้านลูกค้าและตลาดสวนสัตว์ 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 16/03/2023

 • แผนแม่บทการจัดการความรู้ อสส. ปี 2565-2569 18/01/2022

 • แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม อสส. ปี 2565-2569 18/01/2022

 • นโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 17/01/2022

 • เอกสารประกอบการประชุมรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 11 มกราคม 256 11/01/2021

 • นโยบายด้านการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม องค์การสวนสัตว์ 07/04/2020

 • นโยบายผู้บริหารด้านการจัดการความรู้องค์การสวนสัตว์ 31/03/2020

 • เกณฑ์ตัวชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริต 27/06/2019

 • คู่มือสรรหาพนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ (ปรับปรุงครั้งที่ 3 ปี 2561) 26/06/2019

 • (ร่าง)แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์ พ.ศ.2562 18/09/2018

 • (ร่าง)แผนแม่บทองค์การสวนสัตว์ พ.ศ.2562-2565 18/09/2018

 • แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์-พ.ศ.-2561 15/03/2018