• งบลงทุนที่สำคัญ ปี 2565 29/06/2023

  • ข้อมูลโครงการที่สำคัญ" 06/09/2022

  • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้องค์การสวนสัตว์ฯ กลั่นกรองโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ 15/03/2022

  • เพิ่มเติมการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความกังวล ความร่วมมือหน่วยงานใกล้เคียงโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ 15/03/2022

  • การสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความกังวล ความร่วมมือหน่วยงานใกล้เคียงโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ 11/01/2022

  • ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ ขอความเห็นชอบรัฐมตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรอบวงเงินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ 08/12/2021