• ิองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 35/2563 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัย การพัฒนาแผ่นทดสอบฮอร์โมนแอนตี้มูลเลอเรียน เพื่อประเมินศัลยภาพสัตว์ตระกูลแมว 30/09/2020

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญาที่้ 32/2563 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญโครงการวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงถิ่นอาศัยต่อความหลากหลายทางพันธุกรรม และความเชื่อมโยงของโครงสร้างประชากรเสือปลา 18/09/2020

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 31/2563 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการวางแผนการพัฒนาและการบริหารจัดการตัวชี้วัดองค์การสวนสัตว์ 21/08/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญา 28/2563 สัญญาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จำนวน 1 คัน 17/08/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญา 29/2563 สัญญาจ้างจัดทำชุดมาสคอท เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 14/08/2020

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 30/2563 สัญญาจ้างที่ปรึกษาในการบริหารโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 2 14/08/2020

 • สัญญาจ้างที่ปรึกษา เพื่อการศึกษาความเหมาะสมทางธุรกิจ รูปแบบและวิธีการบริหารสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 27/2563 03/08/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญา 26/2563 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันอนุรักษ์ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 14/07/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญา 25/2563 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัย การศึกษาระดับเอมไซม์ต้านอนุมูลอิสระ และการเปิดลิปิดเปอร์อ๊อกซิเดชั่นในน้ำเชื้อของช้างเอเชีย 03/07/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญา 24/2563 สัญญาเช่าพื้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและรบบเครือข่ายของ อสส ปี 2563 30/06/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญา 22/2563 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัยการศึกษาปริมาณโปรตีนและลักษณะพันธุกรรมที่เกี่ยวกับคุณภาพน้ำเชื้อและฮอรโมนเทสโทสเตอโรนฯ ในช้างเอเชีย 15/06/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาเลขที่ 23/2563 จ้างผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สวนสัตว์แห่งใหม่ ปละสวนสัตว์ในสังกัดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 10/06/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาเลขที่ 21/2563 จ้างทำระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 09/06/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญา 20/2563 สัญญาผู้เชี่ยวชาญโครงการจัดทำระบบมาตราฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สวนสัตว์สงขลา 08/06/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญา 19/2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสวนสัตว์เชียงใหม่ 05/06/2020