• ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 845 ลว.31 ส.ค.64 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 15/09/2021

  • ที่ กค (กวจ)0405.2/ว.198 ลว. 8เม.ย.64 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาดดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น 30/04/2021

  • ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 89 ลว. 18 ก.พ. 64 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 03/03/2021

  • ที่ กค(กวจ)0405.2/ว.171 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 ZCovid-19)) 06/05/2020

  • ที่ กด(กวจ)0405.2/ว108 ลว.25 มี.ค.63 เรื่อง แนวทางการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2)หรือ(4) 03/04/2020