• องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) สัญญาที่ 17/2565 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 จ้างโครงการพัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ระยะที่ ๑ 06/05/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ (ส่วนกลาง) สัญญาจ้างผู้ดำเนินการผลิตสื่อ Clip Video Corporate Online ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2565 ผู้ดำเนินการจัดส่งอาหารสัตว์ โครงการ Mini Zoo 08/04/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญาที่ 16/2565 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 5 เครื่อง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) สัญญาที่ 15 /2565 จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 21/03/2022

 • องค์การสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญาเลขที่ 14/2565 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดำเนินการโครงการปรัปบรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) สัญญาที่ 13/2565 จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพือ่ให้คำแนะนำกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำคู่มือทรัพย์สินสัตว์มีชีวิตขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 18/01/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง)สัญญาเลขที่ 12/2565 เช่ารถยนต์มาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทสไทย และสวนสัตว์ต่างๆ จำนวน 14 คัน 12/01/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 11/2565 สัญญาผลิตสื่ออัตลักษณ์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 28/12/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ใบสั่งซื้อ 07/2565 ใบสั่งเช่าพื้นที่บริการ e-mail@zoothailand.org 22/11/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 03/2565 สัญญาบริหารจัดการสัตว์ป่าภายใน (Thai zoo ask) 18/11/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญาที่ 05/2565 สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 17/11/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2565 กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 10/11/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ใบสั่งจ้างเลขที่ 08, 09, 10/2565 ผู้ดูแล ทำความสะอาดพื้นที่ ภายในพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์นกกระเรียน จ. บุรีรัมย์ 03/11/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 01/2565 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 29/10/2021