ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

08/12/2023 0091/2566
การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 3 (3-6)
-  ตำแหน่ง : 241 - นักทรัพยากรบุคคล 3 (3-6)สังกัด : สำนักบริหารทุนมนุษย์
ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000.-
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
05/12/2023 0019/2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างโครงการศูนย์กลางการจัดการประชากรและพาะขยายพันธ์ละมั่งพันธุ์ไทย
-  ตำแหน่ง : 23 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
05/12/2023 0018/2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่าแห่งดงฟ้าห่วน
-  ตำแหน่ง : 23 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
27/11/2023 0035/2566
รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัด สวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 20 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์สงขลา)สังกัด : สวนสัตว์สงขลาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ชีววิทยา สัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
1. สามารถเลี้ยงและดูแลด้านการสุขาภิบาลสัตว์ภายในโรงพยาบาลสัตว์และเขตกักกันโรคสัตว์
2. สามารถจับบังคับสัตว์ เพื่อการตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาลสัตว์
3.มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งงานสุขภาพสัตว์
4. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ และสามารถช่วยงานสัตว์แพทย์ผ่าซาก ชันสูตรโรคได้ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
5.มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
1ตำแหน่ง
18/11/2023 0089/2566
การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ครั้งที่ 3
-  ตำแหน่ง : 215 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-6)สังกัด : สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
ฝ่าย : แผนงานดิจิทัล ระดับ : 3
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
17/11/2023 0034/2566
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัด สวนสัตว์สงขลา 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 1341 - นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : สวนสัตว์สงขลาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานสุขภาพสัตว์ ระดับ : 4 (4-6)
คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภาอัตตราเงินเดือน : 18,900
ประสบการณ์ :
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ (ชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารตามกฎหมาย) ในวันรับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา
2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)


วันและเวลาการสอบคัดเลือก
1.สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2566
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566
3.กำหนดการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ สวนสัตว์สงขลา เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป
4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 โดยการติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารสวนสัตว์สงขลา และ www.songkhla.zoothailand.org

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร
หรือติดต่อ hrsongkhlazoo@gmail.com
1ตำแหน่ง
22/10/2023 0030/2566
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสรรหาฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 18 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์นครราชสีมา)สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ม.6อัตตราเงินเดือน : 10,620
ประสบการณ์ :
มีประสบการณ์งานด้านภูมิทัศน์หรือดูแลพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1ตำแหน่ง
16/10/2023 0073/2566
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ สังกัดสำนักงานเลขาผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและกำกับดูแลที่ดี จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0 - ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สลอ.)สังกัด : สำนักงานเลขาผู้อำนวยการสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : สนับสนุนคณะกรรมการและกำกับดูแลที่ดี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000.-
ประสบการณ์ :
1 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
2 มีความรับผิดชอบสูง/ มีความอดทน/ มีไหวพริบ/ ซื่อสัตย์
3 มีความเสียสละ, มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
และวุฒิภาวะทางอารมณ์ และรู้จักการแก้ไขเฉพาะหน้าได้ดี
4.5 มีทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน และคอมพิวเตอร์
โดยสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, ,Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
1ตำแหน่ง