ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

27/01/2022 0003/2565
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสรรหาฯ ที่ 05/2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน อสส. สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 4 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 18 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์นครราชสีมา)สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมา
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
27/01/2022 0002/2565
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสรรหาฯ ที่ 06/2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 19 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์นครราชสีมา)สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมา
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ม.6อัตตราเงินเดือน : วันละ 336 บาท
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
24/01/2022 0002/2565
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน องค์การสวนสัตว์แ่ห่งประเทศไทย สังกัดสำนักพัฒนาธุรกิจ
-  ตำแหน่ง : 9998 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวันสังกัด : สำนักพัฒนาธุรกิจสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี ทุกสาขาอัตตราเงินเดือน : วันละ 500 ปฏิบัติงาน 20 วัน ต่อเดือน
ประสบการณ์ :
มีความรู้ในการร่างหนังสือโต้ตอบ พิมพ์หนังสือ เขียนโครงการ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกมต่างๆ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีทักษะในการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล
1ตำแหน่ง
14/12/2021 0018/2564
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัด สวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 14 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 28 - ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด (ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล สวนสัตว์อุบลราชธานี)
1ตำแหน่ง
08/11/2021 0011/2564
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวันโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สังกัด สวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 28 - ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : วันละ 500 บาท
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
29/10/2021 0070/2564
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และแผน
-  ตำแหน่ง : 9996 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวันสังกัด : สำนักยุทธศาสตร์และแผนสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไปอัตตราเงินเดือน : วันละ 500 บาท
ประสบการณ์ :
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด
1ตำแหน่ง
14/10/2021 0069/2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี (ภายใน)
-  ตำแหน่ง : 1358 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีสังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 8
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
โปรดอ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัครได้ที่ดาวน์โหลด
1ตำแหน่ง
14/10/2021 0068/2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว (ภายใน)
-  ตำแหน่ง : 0430 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 8
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
โปรดอ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัครได้ที่ดาวน์โหลด
1ตำแหน่ง