หัวข้อประกาศ

วันที่ : 09/04/2024
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์สงขลา จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่4) ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 4 (4-6)
-  ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ (4-6)
-  สังกัด : สวนสัตว์สงขลา
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสัตวแพทย์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตจากสัตวแพทย์สภา
2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
รายละเอียด :

คุณสมบัติทั่วไป

                    ๑. มีสัญชาติไทย

                    ๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๑ ปีบริบูรณ์ (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารตามกฎหมาย) ในวันรับสมัคร

                    ๓. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน,วัณโรค,โรคเท้าช้าง,โรคเลือด,ติดยาเสพติดให้โทษ,โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้สวนสัตว์ได้อย่างเต็มที่

                    ๔. ต้องมีพื้นฐานความรู้และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยกำหนด

                    ๕. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                    ๖. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว     

                    ๗. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความผิดด้านยาเสพติด ลักทรัพย์ ชุมนุมมั่วสุมอันเป็นเหตุให้เกิดภัยร้ายแรงต่อสังคม ทั้งนี้ไม่ว่าจะต้องโทษทางอาญาหรือไม่ก็ตาม

                        ๘. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องลาออกจากจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือถูกพักงาน

                    ๙. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าเป็นพนักงาน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                   ๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา

                   ๒. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

เอกสารพร้อมหลักฐานในการสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน ดังนี้

          ๑. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือสำเนาปริญญาบัตร

          ๒. สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา (Transcript)

          ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          ๔. ถ้าเพศชายต้องมีหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (ใบสำคัญ สด.๙)

          ๕. ใบรับรองแพทย์ การตรวจสารเสพติดภายในร่างกาย (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จนถึงวันที่สมัคร)

          ๖. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน  ๑  รูป

          ๗. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ( ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน)

          ๘. หลักฐานแสดงถึงความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติ เฉพาะ เช่น  ใบประกาศนียบัตร  การผ่านการอบรม  เป็นต้น

          ๙. ลงชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง เอกสารทุกฉบับ

การรับสมัคร (สมัครออนไลน์ได้ที่ www.songkhla.zoothailand.org )

          ๓.๑ กรณีผู้มีคุณสมบัติสามารถยื่นใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด หรือ Download ใบสมัครส่งเป็นไฟล์ PDF โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ เป็นชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่สมัคร มาที่สวนสัตว์สงขลา ทาง E-mail : hrsongkhlazoo@gmail.com ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๖๗  ถึงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๗

          ๓.๒ กรณีผู้ประสงค์สมัครด้วยตนเอง  สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดได้ด้วยตนเอง ณ งานบริหารงานบุคคล  ฝ่ายอำนวยการ สวนสัตว์สงขลา  ตั้งแต่วันที่ ๙  เมษายน  ๒๕๖๗  ถึงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๗  ในวันและเวลาทำการ  ( ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๐๐ น. )  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐-๗๔๕๙-๘๓๘ , ๔๐

            หากหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ ๒ ไม่ครบถ้วน  ณ  วันที่ยื่นใบสมัคร  สวนสัตว์สงขลาจะไม่รับสมัคร  ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ในการยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ครบถ้วนใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น

หมายเหตุ ส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ที่  hrsongkhlazoo@gmail.com  ภายในวันและเวลาที่ประกาศรับสมัคร

 

 

เอกสาร : ดาวน์โหลด