หัวข้อประกาศ

วันที่ : 05/04/2024
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
-  ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา 3 (3-6)
-  สังกัด : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- สามารถใช้โปรแกรมคำนวณโครงสร้าง , เขียนแบบ AutoCAD, Microsoft Office ได้
- สามารถคำนวณราคากลาง และควบคุมงานก่อสร้างได้
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด