หัวข้อประกาศ

วันที่ : 04/04/2024
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักบริหารทุนมนุษย์ ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สบท.)
-  สังกัด : สำนักบริหารทุนมนุษย์
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                   2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านการบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                   2.2 มีความรู้ ทักษะในการ อ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษได้ และสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อประสานงานได้

                   2.3 มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ หรือ ทางด้านการบัญชี การเงิน หรือมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                   2.4 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

เอกสาร : ดาวน์โหลด