หัวข้อประกาศ

วันที่ : 01/02/2024
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ สังกัดสำนักงานเลขาผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและกำกับดูแลที่ดี จำนวน 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเลขาผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมก
-  สังกัด : สำนักงานเลขาผู้อำนวยการ
-  จำนวน 2 อัตรา
ประสบการณ์ : 1 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย มีความอดทน มีไหวพริบ มีความซื่อสัตย์
3 มีความเสียสละ มนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตเป็นสาธารณะ
4 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน และมีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
4.5 มีทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน และคอมพิวเตอร์
โดยสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด :

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

2. กำหนดการวันสอบคัดเลือก ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา เวลา ๐๙.3๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

3. หลักเกณฑ์และวิธีสอบคัดเลือก จะดำเนินการโดยวิธีสอบคัดเลือก ภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร จำนวน 30 คะแนน สมรรถนะ (เฉพาะทาง) จำนวน 40 คะแนน และสอบสัมภาษณ์ จำนวน 30 คะแนน (หลักเกณฑ์และวิธีสอบให้ยกเว้นเป็นไปตามที่หน่วยงานจัดหากำหนด)

4. กำหนดเกณฑ์ในการตัดสิน ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสอบคัดเลือก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕

5. วันประกาศผลการสอบคัดเลือก องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก/การสรรหา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ

6. ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน โดยเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 มีนาคม 2567 และจะต้องปฏิบัติงานจนครบตามสัญญาจ้างที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยกำหนด

เอกสาร : ดาวน์โหลด