หัวข้อประกาศ

วันที่ : 10/01/2024
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ สังกัดสำนักงานเลขาผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเลขาผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ
-  สังกัด : สำนักงานเลขาผู้อำนวยการ
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : 1 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย มีความอดทน มีไหวพริบ มีความซื่อสัตย์
3 มีความเสียสละ มนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตเป็นสาธารณะ
4 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน และมีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
5 มีทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน และคอมพิวเตอร์
โดยสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด :

การรับสมัคร

                        ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 – 21 มกราคม 2567  ผ่านช่องทางออนไลน์ www.zoothailand.org/ข่าวสาร/ข่าวรับสมัครงาน  หรือยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ เลขที่ ๓๒๗ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐๒ ๑๖๓ ๔๙๕๕ ต่อ ๑๐๑๖

วันและเวลาการสอบคัดเลือก

                        องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 23 มกราคม 2567

                   กำหนดการวันสอบคัดเลือก ในวันที่ 25 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา เวลา ๐๙.3๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักเกณฑ์และวิธีสอบคัดเลือก

                   องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการโดยวิธีสอบคัดเลือก ภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร จำนวน 30 คะแนน สมรรถนะ (เฉพาะทาง) จำนวน 40 คะแนน และสอบสัมภาษณ์ จำนวน 30 คะแนน (หลักเกณฑ์และวิธีสอบให้ยกเว้นเป็นไปตามที่หน่วยงานจัดหากำหนด)

กำหนดเกณฑ์ในการตัดสิน

                        ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสอบคัดเลือก             ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕

วันประกาศผลการสอบคัดเลือก

                        องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก/การสรรหา ในวันที่ 26 มกราคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ www.zoothailand.org

 

เอกสาร : ดาวน์โหลด