หัวข้อประกาศ

วันที่ : 18/11/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ครั้งที่ 3
-  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-6)
-  สังกัด : สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๖) ฝ่ายแผนงานดิจิทัล จำนวน ๑ อัตรา ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน

บาทถ้วน) สถานที่ปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ ๓๒๗ ถนน สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ นั

เอกสาร : ดาวน์โหลด