หัวข้อประกาศ

วันที่ : 16/10/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ สังกัดสำนักงานเลขาผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและกำกับดูแลที่ดี จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สลอ.)
-  สังกัด : สำนักงานเลขาผู้อำนวยการ
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : 1 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
2 มีความรับผิดชอบสูง/ มีความอดทน/ มีไหวพริบ/ ซื่อสัตย์
3 มีความเสียสละ, มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
และวุฒิภาวะทางอารมณ์ และรู้จักการแก้ไขเฉพาะหน้าได้ดี
4.5 มีทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน และคอมพิวเตอร์
โดยสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, ,Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด :

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ถึงวันที่   16 ตุลาคม 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ www.zoothailand.org/ข่าวสาร/ข่าวรับสมัครงาน  หรือยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ เลขที่ ๓๒๗ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐๒ ๑๖๓ ๔๙๕๕ ต่อ ๑๐๑๖ โดยผู้สมัครต้องแนบ ไฟล์เอกสารและหลักฐานในการสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน

วันและเวลาการสอบคัดเลือก

 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม 2566  กำหนดการวันสอบคัดเลือก ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา เวลา ๐๙.3๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันประกาศผลการสอบคัดเลือก

 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก/การสรรหาในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ www.zoothailand.org

 

เอกสาร : ดาวน์โหลด