หัวข้อประกาศ

วันที่ : 16/10/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัด สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว)
-  สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานภูมิทัศน์
- มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการจัดตกแต่ง
ภูมิทัศน์ และการทำความสะอาดสถานที่ ห้องสุขา
- มีใจรักในการบริการ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้
รายละเอียด :

ด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  สังกัดสวนสัตว์เปิดเขาเขียว  จำนวน  ๑  อัตรา  ค่าจ้างแบบรายเดือนตามวุฒิการศึกษา  สถานที่ปฏิบัติงานประจำ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  เลขที่ ๒๓๕  หมู่ ๗  ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  ๒๐๑๑๐  โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร

 

ตำแหน่ง/สังกัด

คุณวุฒิ

ในการจ้าง

อัตราค่าจ้าง

เดือนละ (บาท)

จำนวน

(อัตรา)

ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ (๑ อัตรา)

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานภูมิทัศน์

-  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

-  มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการจัดตกแต่ง
ภูมิทัศน์  และการทำความสะอาดสถานที่  ห้องสุขา

-  มีใจรักในการบริการ

-  มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้

 

 

มัธยมศึกษา

 

๑๐,๖๒๐.-

 

 

. สิทธิสวัสดิการที่จะได้รับ

                   ตามข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๔  และข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑  มีสัญชาติไทย

๓.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์  (ณ วันสมัคร)  และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์

๓.๓  พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย) หรือได้รับการยกเว้น

๓.๔  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

-๒-/๓.๕ ไม่เป็น…

-๒-

 

๓.๕  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๓.๖  ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

๓.๗  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ

๓.๘  ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  หรือไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างพักราชการ  หรือถูกพักงาน

๓.๙  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ  เป็นที่รังเกียจของสังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

๓.๑๐  ไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำรวมทั้งข้าราชการเมือง  ลูกจ้างของกระทรวงทบวงกรม  หรือทบวงการเมือง  ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  สมาชิก  สภาเขต  หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  ผู้บริหารท้องถิ่น  และพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ

๓.๑๑  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๓.๑๒  ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างพักราชการหรือถูกพักงาน

 

.  กำหนดการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก  สามารถยื่นใบสมัคร และรับ-ส่งเอกสารด้วยตนเอง  
ณ  สำนักงานฝ่ายอำนวยการ  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  งานบริหารงานบุคคล หรือผ่านเว็บไซต์สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  www.khaokheow.zoothailand  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในเวลาทำการ  เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๐๐ น. สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายอำนวยการ งานบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๓๑๘๔๔๔ ต่อ ๑๒๐ โดยผู้สมัครต้องแนบเอกสารและหลักฐานในการสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน  ดังนี้

๑.  สำเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือสำเนาปริญญาบัตร 

๒.  สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา  (Transcript)

๓.  สำเนาทะเบียนบ้าน  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๔.  ถ้าเพศชายต้องมีหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร  (ใบสำคัญ สด.๙)

๕.  ใบรับรองแพทย์ และใบตรวจสารเสพติด จากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น  (ออกให้
ไม่เกิน  ๑  เดือน  จนถึงวันที่สมัคร)

๖.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตา ขนาด  ๑.๕  นิ้ว

๗.  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  (ในกรณีที่ ชื่อ – นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน)

๘.  หลักฐานแสดงถึงความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน  หรือคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ใบประกาศนียบัตร  การผ่านการอบรม  เป็นต้น  (ถ้ามี)

๙.  ลงชื่อรับรอง  สำเนาถูกต้อง  เอกสารทุกฉบับ

 

 

-๓-/๕. วัน...

-๓-

 

๕.  วันและเวลาการสอบคัดเลือก

๕.๑  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก             วันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๖

๕.๒  สอบความรู้ทั่วไป/เฉพาะตำแหน่ง/สัมภาษณ์        วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๖

๕.๓  สถานที่สอบคัดเลือก  ณ  สำนักงานฝ่ายอำนวยการ  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  เวลา  ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น.

 

๖.  หลักเกณฑ์และวิธีสอบคัดเลือก

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  จะดำเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก  จำนวน  ๑๐๐  คะแนน ดังนี้

๑. สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป                                                     จำนวน ๓๐ คะแนน

๒. สอบข้อเขียน เกี่ยวกับความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง             จำนวน ๓๐ คะแนน

๓. สอบสัมภาษณ์ พิจารณาศักยภาพในการตอบคำถาม                     จำนวน ๔๐ คะแนน

 

.  กำหนดเกณฑ์ในการตัดสิน

          ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามหลักเกณฑ์  และวิธีการสอบคัดเลือกไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๕  เมื่อตำแหน่งที่มีผู้สมัครมากกว่า  ๑  ราย  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในตำแหน่งนั้นจะได้รับการพิจารณาให้เป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  สังกัดสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

 

.  วันประกาศผลการคัดเลือก

          สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/การสรรหา  ในวันที่ ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๖  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 

 

.  เงื่อนไขข้อความอื่นๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  จะดำเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส  ยุติธรรม  และเสมอภาค  ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับคัดเลือกหรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้  โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เอกสาร : ดาวน์โหลด