หัวข้อประกาศ

วันที่ : 15/06/2022
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
-  ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ (4-6)
-  สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
- มีประสบการณ์ด้านสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
***โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลด***
สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง งานบริหารงานบุคคล
สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ตั้งแต่ วลา 09.00 น. - 16.00 น.
หรือ ผ่านทาง E – mail: naphapa_on9999@hotmail.com
รายละเอียด :

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ ดาวน์โหลด

เอกสาร : ดาวน์โหลด