โครงสร้างบุคลากร-ว่าง -

ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

นายดนุเดช จันทร์หอม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

นายทนบ ศิริปิยนาค

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

นางสาวปวริศา ก้อนศรี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายภูวดล มาลัย

หัวหน้าฝ่ายรายได้ ธุรกิจและสารสนเทศ

นายสุวัฒนา นันทวิเชียร

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นายกฤษณะ นัยปรีดี

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นายวิชิต กองคำ

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

นายชาญณรงค์ ธนนาทธนะชน

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์

นางสาวเครือวัลย์ บุตรศรี

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวนภปอร สมจันทร์

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางสาวธญชนก เคนสิงห์

หัวหน้างานบัญชี

นางสาวธีรนุชษ์ กลุ่มกระโทก

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวปริธาดา วิสุทธิวรคุณ

หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวเพ็ญพิมนต์ พลูเพิ่ม

หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

-ว่าง -

หัวหน้างานวางแผนและจัดสรรงบประมาณ

-ว่าง -

หัวหน้างานตลาด และลูกค้าสัมพันธ์

นางเสาวภา สำเภา

หัวหน้างานดิจิทัลและสารสนเทศ

ว่าที่ร้อยตรี พิทักษ์ ทองสวัสดิ์

หัวหน้างานรายได้และสิทธิประโยชน์

นางสาวกาญจนา ศรีสุข

หัวหน้างานวิชาการ

นายพัชรพงศ์หิรัญ จันทศิลา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อการเรียนรู้

-ว่าง -

หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้

นายวสันต์ บุญแจ้ง

หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

นายวิทยา ศรีบัวสด

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบำรุงสัตว์ปีก

นายมนตรี สนิทเขียว

หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลื้อยคลาน

นายณัฐนนท์ กลมเกลียว

หัวหน้างานโภชนาการสัตว์

นายบวรลักษณ์ บุญบรรลุ

หัวหน้างานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์

-ว่าง -

หัวหน้างานวิจัย

นางสาวพรพรรณ มัศโอดี

หัวหน้างานอนุรักษ์

-ว่าง -

หัวหน้างานสุขภาพสัตว์

นายเฉลิม มุทธสินธุ์

หัวหน้างานภูมิทัศน์

นายกานต์ ไชยวิชิต

หัวหน้างานพัฒนากายภาพ

นายเอกนริทร์ บุญเรือง

หัวหน้างานซ่อมบำรุง

นายนันทวัฒน์ บุญประสงค์

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย