หัวข้อประกาศ

วันที่ : 24/05/2024
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์สงขลา จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่5) ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 4 (4-6)
-  ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ (4-6)
-  สังกัด : สวนสัตว์สงขลา
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

๑. ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๓๙ นายสัตวแพทย์ ๔ (๔-๖) งานสุขภาพสัตว์ ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ อัตราเงินเดือน เดือนละ ๑๘,๙๐๐.- บาท

          ๑.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

                    ๑. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการสัตวแพทย์ การตรวจการรักษาพยาบาลสัตว์ ด้านอายุรกรรม  ศัลยกรรม  สูติกรรม  และการชันสูตรโรคร่วมกับหัวหน้างานและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

                    ๒. ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดลองโรคสัตว์ทางด้านต่างๆหาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรค สำรวจโรคสัตว์

                    ๓. ตรวจและควบคุมการนำเข้า และส่งออกนอกประเทศซี่งสัตว์และซากสัตว์ เพื่อป้องกันโรคระบาด

                    ๔. ควบคุมดูแลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลสัตว์

                    ๕. ให้คำปรึกษา แนะนำงานด้านสัตวศาสตร์ รวมถึงให้ข้อแนะนำด้านการสุขาภิบาลสัตว์ในภาวะที่สัตว์ต้องได้รับการดูแลที่เข้มงวดกว่าปกติ เช่น การเกิดโรคระบาดในสัตว์บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงสวนสัตว์ เป็นต้น

                    ๖. วางแผนการตรวจสุขภาพสัตว์ประจำปี และตรวจสุขภาพสัตว์ที่เข้าสู่กระบวนการกักกันโรคสัตว์ทั้งในและนอกสวนสัตว์ฯ

                    ๗. ศึกษาความรู้เทคนิคใหม่ๆ ให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้                                                                           

                   ๘. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานตามหลักวิชาการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

                    ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                                      

๑.๒ คุณสมบัติทั่วไป

                    ๑. มีสัญชาติไทย

                    ๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๑ ปีบริบูรณ์ (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารตามกฎหมาย) ในวันรับสมัคร

                    ๓. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน,วัณโรค,โรคเท้าช้าง,โรคเลือด,ติดยาเสพติดให้โทษ,โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้สวนสัตว์ได้อย่างเต็มที่

                    ๔. ต้องมีพื้นฐานความรู้และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยกำหนด

                    ๕. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                    ๖. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว     

                    ๗. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความผิดด้านยาเสพติด ลักทรัพย์ ชุมนุมมั่วสุมอันเป็นเหตุให้เกิดภัยร้ายแรงต่อสังคม ทั้งนี้ไม่ว่าจะต้องโทษทางอาญาหรือไม่ก็ตาม

                        ๘. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องลาออกจากจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือถูกพักงาน

                    ๙. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าเป็นพนักงาน

๑.๓  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                   ๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา (ถ้ามี จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

                   ๒. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

๒. เอกสารพร้อมหลักฐานในการสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน ดังนี้

          ๑. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือสำเนาปริญญาบัตร

          ๒. สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา (Transcript)

          ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          ๔. ถ้าเพศชายต้องมีหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (ใบสำคัญ สด.๙)

          ๕. ใบรับรองแพทย์ การตรวจสารเสพติดภายในร่างกาย (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จนถึงวันที่สมัคร)

          ๖. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน  ๑  รูป

          ๗. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ( ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน)

          ๘. หลักฐานแสดงถึงความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติ เฉพาะ เช่น  ใบประกาศนียบัตร  การผ่านการอบรม  เป็นต้น

          ๙. ลงชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง เอกสารทุกฉบับ

๓. การรับสมัคร (สมัครออนไลน์ได้ที่ www.songkhla.zoothailand.org )

          ๓.๑ กรณีผู้มีคุณสมบัติสามารถยื่นใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด หรือ Download ใบสมัครส่งเป็นไฟล์ PDF โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ เป็นชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่สมัคร มาที่สวนสัตว์สงขลา ทาง E-mail : hrsongkhlazoo@gmail.com ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๗

          ๓.๒ กรณีผู้ประสงค์สมัครด้วยตนเอง  สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดได้ด้วยตนเอง ณ งานบริหารงานบุคคล  ฝ่ายอำนวยการ สวนสัตว์สงขลา  ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๗  ในวันและเวลาทำการ  ( ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๐๐ น. )  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐-๗๔๕๙-๘๓๘ , ๔๐

            หากหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ ๒ ไม่ครบถ้วน  ณ  วันที่ยื่นใบสมัคร  สวนสัตว์สงขลาจะไม่รับสมัคร  ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ในการยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ครบถ้วนใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น

๔. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือก จำนวน  ๑๐๐  คะแนน  แบ่งเป็น

                    ๑. สอบข้อเขียน  ความรู้ทั่วไปและทักษะภาษาอังกฤษ        จำนวน  ๒๐  คะแนน

                    ๒. สอบข้อเขียน  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง         จำนวน  ๕๐  คะแนน

                   ๓. สอบสัมภาษณ์ พิจารณาศักยภาพในการตอบคำถาม                      

                       ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นต้น

                       (แฟ้มผลงาน ๑๐ คะแนน/การสัมภาษณ์ ๒๐ คะแนน)     จำนวน  ๓๐  คะแนน

         หมายเหตุ  ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสอบคัดเลือกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป

         ทั้งนี้  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลฯ ถือเป็นที่สุด

๕. วันและเวลาการสอบคัดเลือก

          ๕.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก  ในวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๗

          ๕.๒ กำหนดการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๗  ณ สวนสัตว์สงขลา

                เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

          ๕.๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา  ในวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๗ โดยการติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารสวนสัตว์สงขลา และ www.songkhla.zoothailand.org

เอกสาร : ดาวน์โหลด