หัวข้อประกาศ

วันที่ : 28/04/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัด สำนักพัฒนาธุรกิจ
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
-  สังกัด : สำนักพัฒนาธุรกิจ
ประสบการณ์ : (๑) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมด้านการเรียนรู้และสื่อความหมายเกี่ยวกับสวนสัตว์
(๒) มีมนุษยสัมพันธ์และมีน้ำใจในการบริการ และทำงานนอกเวลาได้
(๓) มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ
(๔) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
(๕) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกบริการ มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
(๖) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
(๗) มีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน
รายละเอียด :

       องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ โดยสำนักพัฒนาธุรกิจ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖
กำหนดการวันสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนสัตว์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๓๒๗ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.
หลักเกณฑ์และวิธีสอบคัดเลือก
       องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ โดยสำนักพัฒนาธุรกิจ จะดำเนินการโดยวิธีสอบคัดเลือก ภาคความรู้
ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับองค์กร
จำนวน ๓๐ คะแนน ความรู้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน ๔๐ คะแนน และสอบสัมภาษณ์ จำนวน
๓๐ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน
๘. กำหนดเกณฑ์ในการตัดสิน
ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสอบคัดเลือก
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕
 

เอกสาร : ดาวน์โหลด