หัวข้อประกาศ

วันที่ : 18/04/2022
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 8 สังกัดสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 8 สังกัดสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์
-  ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 8
-  สังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัย
ประสบการณ์ : มีความรู้ ความสามารถ ด้านภารกิจวิจัยด้านสัตวศาสตร์ในเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ความคาดหวัง และเป้าหมายความสำเร็จ มีสมรรถะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะประจำตำแหน่ง ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
รายละเอียด :

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 8 ปฏิบัติงานสถานบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ (ชื่อหน่วยงานเดิมสำนักอนุรักษ์และวิจัย)

เอกสาร :