สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย Zoo Lovers Society of Thailand

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอมอบโอกาสแห่งความภาคภูมิใจและสิทธิพิเศษให้แก่ท่านผู้ที่รักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์

เพียงการสมัครเป็นสมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ก็จะทำให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์ที่มีคุณค่ามากมาย รวมถึงเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่า การจัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์และมีส่วนร่วมพัฒนาสวนสัตว์ไทยให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับประเทศไทยอีกด้วย

รายได้จากท่านสมาชิก จะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ในสวนสัตว์ทุกแห่งในความดูแลขององค์การสวนสัตว์ ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ และสวนสัตว์ที่จะเปิดให้บริการในอนาคต นั่นย่อมหมายถึง ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมดูแลชีวิตสัตว์ทั้งหลายขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

สิทธิประโยชน์
 1. สมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์และผู้ติดตาม มีสิทธิ์เข้าชมสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ได้ทุกแห่ง
 2. สมาชิกมีสิทธิืขอวิทยากรนำชมได้ ในกรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป โดยแจ้งล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่สโมสรฯ ก่อน 15 -30 วัน
 3. สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดจากร้านค้าในสวนสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการกับสโมสรฯ
 4. สมาชิกมีสิทธิ์ขอคำปรึกษาการเลี่ยงหรือพยาบาลสัตว์
 5. สมาชิกประเภทครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับสติ๊กเกอร์รถยนต์
 6. องค์การสวนสัตว์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิประโยชน์ของสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. องค์การสวนสัตว์ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี
**** กรุณาแสดงบัตรสมาชิกควบคู่กับบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรทุกครั้ง
******บัตรนี้ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้

ประเภทสมาชิก และค่าสมาชิกของสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (Zoo Lover Society of Thailand)
 1. สมาชิกประเภทเยาวชน มีอายุต่ำ 18 ปี อัตราค่าสมาชิก 100 ต่อปี
 2. สมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี สามารถมีผู้ติดตาม 1 ท่าน ต่อวัน อัตราค่าสมาชิก 500 บาท ต่อปี
 3. สมาชิกประเภทครอบครัว สามารถมีผู้ติดตามได้ 4 คน ต่อวัน พร้อมรถยนต์ 1 คัน อัตราค่าสมาชิก 2,000 บาท ต่อ 2 ปี
 4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ บุคคลผู้ทรงเกียรติ ผู้มีอุปการะคุณต่อองค์การสวนสัตว์และสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการสโมสรฯ มีมติให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิกพิเศษของสโมสรฯ
สถานที่สมัคร
 1. สำนักงานสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
 2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
 3. สวนสัตว์เชียงใหม่
 4. สวนสัตว์นครราชสีมา
 5. สวนสัตว์สงขลา
 6. สวนสัตว์อุบลราชธานี
 7. สวนสัตว์ขอนแก่น
 8. โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
การสมัครเป็นสมาชิกสโมสร
 1. ท่านสามารถสมัครด้วยตนเอง โดยการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมาชิกพร้อมชำระเงินค่าสมัคร ณ ที่ทำการสโมสรทุกแห่งในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
 2. สามารถสมัครเป็นของขวัญให้ผู้อื่นได้ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก พร้อมชำระเงินค่าสมัคร ณ ที่ทำการสโมสทุกแห่งในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
 3. เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สโมสรจะออกบัตรสมาชิกให้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับชำระเงินแล้วไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด บัตรสมาชิกยังคงเป็นทรัพย์สินของสโมสรอยู่ตลอดไป
 4. การขอทำบัตรใหม่ในกรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย
  • ให้นำบัตรชำรุดส่งคืนสโมสร เพื่อทำบัตรใหม่
  • บัตรสูญหายให้นำสำเนาบันทึกประจำวันที่แจ้งบัตรหายซึ่งรับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นหลักฐาน เพื่อขอทำบัตรใหม่
  • ค่าบริการในการขอทำบัตรใหม่กณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย 100 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกวัน เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ดังต่อไปนี้
 1. สำนักงานสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  327 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 E-mail : thaizooclub@hotmail.com โทรศัพท์ 0 2163 4955  โทรสาร 0 2163 4954
 2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โทรศัพท์ 038- 318444 โทรสาร 038-318400
 3. สวนสัตว์เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-221179 โทรสาร 053-222283
 4. สวนสัตว์นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-934647 โทรสาร 044-934531
 5. สวนสัตว์สงขลา โทรศัพท์ 074-598555 โทรสาร 074-598840
 6. สวนสัตว์อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-252761 หรือ 093-3209369 โทรสาร 045-252762
 7. สวนสัตว์ขอนแก่น โทรศัพท์ 086-4556340 โทรสาร 043-040136
 8. โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 044-145070 โทรสาร 044-145071


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
การสมัครสมาชิกสโมสร click
ข้อมูลใบสมัครสมาชิก click