ประกาศ "รับสมัครอาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช" สมัครด้วยตนเองที่อาคารนิทรรศการ อพ.สธ. เฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00น.


รับสมัครอาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สมัครด้วยตนเองที่อาคารนิทรรศการ อพ.สธ.
เฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์
เวลา 09.00-16.00น.
สนองพระราชดำริ
#โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
#สวนสัตว์อุบลราชธานี