องค์การสวนสัตว์ รวมพลังต่อต้านทุจริต !!!

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ ลานอู่ทอง สวนสัตว์ดุสิต ประธานคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ (รศ. น.สพ. ปานเทพ รัตนากร) และคณะกรรมการ รวมทั้งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ พนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ ถวายคำสัตย์ปฎิญาณต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แสดงจุดยืนของพนักงานและลูกจ้างทุกระดับว่า "องค์การสวนสัตว์ รวมพลังต่อต้านทุจริต"