นกกระตั้วใหญ่หงอนสีชมพู (นกกระตั้วโมลัคคัน)/Salmon-crested Cockatoo, Moluccan Cockatoo (Cacatua moluccensis)

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Psittaciformes

FAMILY : Cacatuidae

GENUS : Cacatua

SPECIES : Salmon-crested Cockatoo (Cacatua moluccensis)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560