ค่ายพักแรม

ติดต่อสอบถาม 086-4685897 , 080-0843662

อาคารบ้านเหมือนไม้ 1 หรืออาคารบ้านเหมือนไม้ 2
- ห้องพักปรับอากาศ 1300 บาท/คืน พักห้องละ 8-10 คน
- ห้องพักพัดลม 1100 บาท/คืน พักห้องละ 8-10 คน
อาคารบ้านขอนไม้ (ห้องพักปรับอากาศ) 3500 บาท/คืน พักครั้งละ 24 คน

5500 บาท/คืน พักครั้งละ 48 คน
อาคารบ้านขอนยื่น (ห้องพักปรับอากาศ) 1000 บาท/คืน พักห้องละ 6-8 คน
อาคารบ้านตอไม้ (ห้องพักปรับอากาศ) 2000 บาท/คืน (2ห้อง) พักห้องละ 6-8 คน

1000 บาท/คืน (1ห้อง) พักห้องละ 6-8 คน

อาคารอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมต่าง *ใช้เสียงได้ไม่เกิน 21.00น.

-ไม่เกิน 3 ชั่วโมง                                       1000 บาท                                       
- 1 วัน (9.00 น.-16.00 น.) 2000 บาท
- 2 วัน 1 คืน 3000 บาท
- 3 วัน 2 คืน 4000 บาท
ค่าสถานที่สำหรับการจัดเลี้ยง
ระหว่าง 12.00 น. - 00.00น. 5000 บาท
ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
ระหว่างเวลา 16.00น. - 08.00น.
600 บาท/คืน (2คน)