พรปีใหม่ ๒๕๖๔ กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

อวยพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา)