พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุขององค์การสวนสัตว์ ประจำปี 2563

สำนักทรัพยากรบุคคล องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี