ZPOT KM & IM DAY 2020

สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการ ZPOT KM & IM DAY 2020 ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ภาคตะวันออก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี