MUT2020 ใบตอง กวาง ยู่ยี่ กับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020 MUT49 ใบตอง จรีรัตน์ เพชรโสม MUT52 ยู่ยี่ ธิดาพร เกตุทอง MUT 71 กวาง แพรววัชร ชมิด ร่วมเชิญชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม