National Director MUT ปุ้ย TPN ร่วมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติ จากคุณปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ในการร่วมเชิญชวนคนไทยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม