ทำบุญในโอกาสเปิดที่ทําการสํานักงาน องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานชั่วคราว)