แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพการประชุม WAZA ครั้งที่ 73 SEAZA ครั้งที่ 26 และ CPSG