เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ และแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ