ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง ตอนโกงข้อสอบ